Štampaj
OBJAVLJENO: 11.07.2023.

Održana Ponovljena Redovna Skupština akcionara

Izjavljujem, kao Predsjedavajuća Ponovljene Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, održane dana 04.07.2023. godine, da je Ponovljenoj Redovnoj Skupštini akcionara prisustvovalo 93,3106% akcionara sa pravom glasa i da je 93,3106% akcionara glasalo za: Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2022. godinu, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, Odluku o donošenju Politike naknada i Odluku o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2023. godinu.

×