Štampaj
OBJAVLJENO: 30.06.2020.

XII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA

Na osnovu čl. 36 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, broj 6/02, „Sl. list Crne Gore“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 22 b i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica saziva

XII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD – PODGORICA

XII Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 03.08.2020. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  • 1. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  • 2. Izbor članova Odbora direktora Društva.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Materijal za XII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Identifikacija akcionara na XII Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za XII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.zpcg.me

×