Štampaj
OBJAVLJENO: 16.06.2016

Održana je XI Vanredna Skupština akcionara

XI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:4040
Podgorica, 07.06.2016. godine

Z A P I S N I K

Sa sjednice XI Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica održane dana 07.06.2016. godine u sali za sastanke Društva, sa početkom u 11 časova.

Sjednici XI Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica prisustvuju: Milan Banković, punomoćnik državnog kapitala, Stanko Kovačević, punomoćnik Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i akcionari Milovan Janković, Danojla Kovač i Sveto Stanović

Sjednici Skupštine akcionara prisustvuju i: mr Milojica Zindović, izvršni direk- tor Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica i Ljubica Marković, sekretar Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

mr Milojica Zindović je kao izvršni direktor Društva otvorio sjednicu XI Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, pozdravio prisutne punomoćnike akcionara i akcionare i upitao da li su saglasni da on, kao izvršni direktor, predsjedava sjednicom Skupštine ili imaju predlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su punomoćnici akcionara i akcionari odlučili da on predsjedava sjednicom XI Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica .

Nakon što je Predsjedavajući utvrdio da XI Vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari sa ukupno 6.186.811 akcija, tj. 91,3562 % akcijskog kapitala, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine, predložio je da sekretar sjednice Skupštine i zapisničar bude Ljubica Marković, sekretar Društva, a ovjerivač Zapisnika sa Skupštine, akcionar Milovan Janković.

Nakon obavljenog glasanja, XI Vanredna Skupština akcionara je jednoglasno odlučila da sekretar sjednice Skupštine akcionara i zapisničar bude Ljubica Marković, sekretar Društva, a ovjerivač Zapisnika sa Skupštine, akcionar Milovan Janković.

Predsjedavajući je, zatim, pozvao punomoćnike akcionara i akcionare da se izjasne o predloženom dnevnom redu, podsjećajući da je isti sa materijalom za ovu Skupštinu bio dostupan akcionarima na uvid, nakon čega je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, usvojila slijedeći

DNEVNI RED

    1. Donošenje odluke o pretvaranju - konverziji duga u akcijski kapital.
    2. Donošenje odluke o povećanju kapitala.
    3. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.
    4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
    5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za članove Odbora direktora.

TAČKA 1.

Predsjedavajući je ukratko upoznao prisutne da je Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine Vlada Crne Gore preuzela dug Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u iznosu od 1.808.550,79 €, da je shodno Zaključcima Vlade Crne Gore i Odluci Odbora direktora broj 7380/5 od 20.10.2015. godine zaključen Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i da je Odbor direktora Društva utvrdio Prijedlog Odluke o pretvaranju - konverziji duga u akcijski kapital, koji je zajedno sa ostalim materijalom za Skupštinu akcionara bio dostupan akcionarima na uvid, pa je nakon diskusije i nakon obavljenog postupka javnog glasanja Predsjedavajući konstatovao da je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, sa 6.186.811 glasova, tj. 91,3562% kapitala punomoćnika akcionara i akcionara - ZA, donijela

ODLUKU
o pretvaranju - konverziji duga u akcijski kapital

1. Preuzimanjem obaveza Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, po zaduženjima - kreditu prema EBRD-u u iznosu od 1.808.550,79 € od strane Vlade Crne Gore – Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica će za ukupan iznos preuzetog duga od 1.808.550,79 € emitovati 342.446 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 5,281278 €.

2. Konverzijom duga u akcijski kapital u iznosu od 1.808.550,79 €, uvećava se akcijski kapital Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica na 37.574.365,30 €

3. Realizacijom emisije akcija iz tačke 1 ove Odluke, Vlada Crne Gore povećava svoje učešće u akcijskom kapitalu Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica sa 6.117.194 akcije na 6.459.640 akcija, što čini 90,7937 % od ukupnog akcijskog kapitala Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

4. Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je zaključen shodno Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine i Odluci Odbora direktora broj 7380/5 od 20.10.2015. godine.

5. Odluku o emisiji 342.446 akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, donijeće XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

7. Ova Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 08.06.2016. godine.

Obrazloženje

Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine Vlada Crne Gore je preuzela dug Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u iznosu od 1.808.550,79 €.
Kako je shodno Zaključcima Vlade Crne Gore i Odluci Odbora direktora broj 7380/5 od 20.10.2015. godine zaključen Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, to je za preuzeti iznos duga XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.
Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

TAČKA 2.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Prijedlog Odluke o povećanju kapitala po osnovu pretvaranja – konverzije duga u akcijski kapital, takođe bio dostupan na uvid akcionarima, pa je nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda i nakon obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući konstatovao da je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, sa 6.186.811 glasova, tj. 91,3562% kapitala punomoćnika akcionara i akcionara - ZA, donijela

O D L U K U
o povećanju kapitala

1. Povećava se akcijski kapital Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica sa 35.765.812,78 € na 37.574.365,30 € po osnovu pretvaranja – konverzije duga u akcijski kapital.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

3. Ova Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 08.06.2016. godine.

Obrazloženje

Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine Vlada Crne Gore je preuzela dug Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u iznosu od 1.808.550,79 €.
Kako je shodno Zaključcima Vlade Crne Gore i Odluci Odbora direktora broj 7380/5 od 20.10.2015. godine zaključen Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Ministarstva pomorstva i saobraćaja i Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, to je shodno članu 57 Zakona o privrednim društvima XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.
Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

TAČKA 3.

Predsjedavajući je, u uvodnom dijelu, naglasio da je Prijedlog Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital bio dostupan na uvid akcionarima, pa je, pošto nije bilo diskusije i pitanja u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, nakon postupka javnog glasanja, Predsjedavajući konstatovao da je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, sa 6.186.811 glasova, tj. 91,3562 % kapitala punomoćnika akcionara i akcionara - ZA, donijela

ODLUKU
o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital

Član 1.

Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), upisan u registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 490, ovom Odlukom emituje akcije po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 35.765.812,78 € i podijeljen je na 6.772.189 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 5,281278 €.

Član 3.

Obim emisije koja se emituje ovom Odlukom iznosi 1.808.550,79 € i podijeljen je na 342.446 akcija, serije E, pojedinačne nominalne vrijednosti 5,281278 €.

Član 4.

Akcije iz ove emisije izdaju se radi pretvaranja duga Društva prema Vladi Crne Gore – Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u akcijski kapital, tako da je Vlada Sticalac akcija iz ove emisije.
O pretvaranju duga u akcijski kapital Društvo i Sticalac akcija iz ove emisije sačinili su Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine.

Član 5.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa. Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:
- pravo na upravljanje,
- pravo na dividendu,
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije,
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima i
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 6.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene kod Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji i CRPS u Podgorici.

Član 7.

Nakon upisa povećanja kapitala po ovom osnovu u CRPS u Podgorici i upisa u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji akcija iz ove emisije, Vlada Crne Gore će postati punopravni vlasnik akcija i od tog momenta stiče sva prava koja joj po Zakonu i aktima Društva pripadaju.

Član 8.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je sekretar Društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

Član 10.

Ova Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 08.06.2016. godine.

Obrazloženje

Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine Vlada Crne Gore je preuzela dug Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u iznosu od 1.808.550,79 €.
Kako je shodno Zaključcima Vlade Crne Gore i Odluci Odbora direktora broj 7380/5 od 20.10.2015. godine zaključen Ugovor o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital broj 7380/5-1 od 20.10.2015. godine između Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, to je saglasno članu 25 i 44b Zakona o hartijama od vrijednosti i članu 1 tačka 5 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima, XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.
Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom obja ljivanja.

TAČKA 4.

Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica utvrdio Prijedlog teksta Izmjena i dopuna Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica i dostavio Skupštini akcionara na razmatranje, pa je nakon diskusije i obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući konstatovao da je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, sa 6.186.811 glasova, tj. 91,3562% kapitala punomoćnika akcionara i akcionara - ZA, donijela

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD- Podgorica

1. Donose se Izmjene i dopune Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.

2. Zadužuju se Odbor direktora i sekretar Društva da sačine prečišćeni tekst Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

3. Tekst Izmjena i dopuna Statuta iz tačke 1, ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

4. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

5. Izmjene i dopune Statuta objaviti na Oglasnoj tabli Društva 08.06.2016. godine

Obrazloženje

Zaključcima Vlade Crne Gore br. 08 - 26/3 od 13.03.2014. godine, 08 - 134/2 od 19.09.2014. godine i 08 - 160 od 15.09.2015. godine Vlada Crne Gore je preuzela dug Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u iznosu od 1.808.550,79 €, a Zakonom o privrednim društvima je utvrđeno da će se kapital društva povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni statut.
Članom 35 Zakona o privrednim društvima i članom 57 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gora AD - Podgorica je utvrđeno da je isključivo pravo skupštine akcionara da vrši izmjene i dopune Statuta Društva pa je, shodno pomenutim odredbama XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gora AD - Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.
Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

TAČKA 5.

Predsjedavajući je upoznao punomoćnike akcionara i akcionare da je Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica utvrdio Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora shodno članu 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i članu 12 Zakona o sprječavanju korupcije i dostavio XI Vanrednoj Skupštini akcionara, pa je nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda i obavljenog postupka javnog glasanja, Predsjedavajući konstatovao da je XI Vanredna Skupština akcionara, jednoglasno, sa 6.186.811 glasova, tj. 91,3562% kapitala punomoćnika akcionara i akcionara - ZA, donijela

O D L U K U
o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora

1. Utvrđuje se mjesečna naknada za Predsjednika Odbora direktora u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade zaposlenih u Željezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica, u prethodnoj godini.

2. Utvrđuje se mjesečna naknada za člana Odbora direktora u iznosu od 70% (sedamdeset posto) prosječne zarade zaposlenih u Željezničkom prevozu Crne Gore AD – Podgorica, u prethodnoj godini.

3. Predsjednik ili član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u Odboru direktora.

4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka VIII Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica broj 2009/2 od 04.03.2013. godine.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

6. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 07.06.2016. godine.

Obrazloženje

Odredbom člana 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da odlučuje o naknadama članova Odbora direktora, pa je imajući u vidu član 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i član 12 Zakona o sprječavanju korupcije, XI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica odlučila kao u dispozitivu.
Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

Sjednica XI Vanredne Skupštine akcionara je završena u 12,30 časova.

Zapisničar i Sekretar Skupštine Ljubica Marković

Ovjerivač Zapisnika Milovan Janković

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
mr Milojica Zindović

×