Štampaj


Izvršni direktor

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor direktora.

Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa poslovanjem Društva, organizuje proces rada u Društvu, zastupa interese Društva i upravlja imovinom Društva, preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti organizacije željezničkog saobraćaja, zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima, odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu u skladu sa planovima i potrebama Društva, stara se i odgovara za zakonitost rada Društva u granicama svojih ovlašćenja.

Pored navedenog izvršni direktor se stara o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja i obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ugovorom.

VD Izvršni direktor Društva je Ilinka Pavićević, dipl.maš.ing.

×