Štampaj


Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar Društva i izvršni direktor.

Odborom direktora rukovodi predsjednik.

Odbor direktora priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu akcionara, podnosi Skupštini godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva, utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i superviziju nad tim licima, utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta, donosi investicione odluke, odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva, donosi odluke o utvrđivanju cijene prevoza i drugih usluga.

Pored navedenog, Odbor direktora obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Predsjednik i članovi Odbora direktora:

Marko Bertanjoli, Predsjednik Odbora direktora, predstavnik manjinskih akcionara,

Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala,

Miralem Redžepagić, predstavnik državnog kapitala,

Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,

Mirsad Veliu, predstavnik državnog kapitala.

×