Štampaj
OBJAVLJENO: 16.04.2024.

ŽPCG u 2023. godini ostvario najveći priliv i prevezao najveći broj putnika u međunarodnom saobraćaju još od 2016. godine

Odbor direktora ŽPCG u 22. sazivu koji čine predsjednik Odbora direktora, gospodin Mirsad Veliu i članovi Odbora direktora, gospoda Dragoljub Radošević, Miralem Redžepagić, Željko Miladinović i Marko Bertanjoli, u periodu od 19.04.2023. - 11.04.2024. u skladu sa svojim nadležnostima, ovlašćenjima i odgovornostima koje ima, saglasno pozitivnim propisima, aktima, pravilima i standardima, održao je 38 sjednica koje su trajale 146 časova i 31 minut i nakon svestranih i sveobuhvatnih rasprava, profesionalnog, odgovornog i stručnog sagledavanja materijala, po svakoj tački dnevnog reda donio 107 odluka i 52 zaključka. Zapisnici sa održanih sjednica Odbora direktora sadrze 395 strana.

Ono što bismo posebno istakli i što nam čini posebno zadovoljstvo jeste da su sve aktivnosti najmjerljivije u onom dijelu koji je za ovu kompaniju najznačajniji i koji predstavlja njenu osonovnu djelatnost, a to je zadovoljstvo korisnika usluga željezničkog prevoza o čemu precizno govore statistički podaci i analize. Naime, u međunarodnom saobraćaju za period od 2016. do 2023. godine, najviše je pripadajućih priliva bilo upravo 2023. godine u iznosu od 1.971.183 €. Takođe, u istom analiziranom periodu ukupno (u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju) najviše je pripadajućih priliva bilo je 2023. godine i to u iznosu od 3.518.767 € . U međunarodnom saobraćaju za posmatrani period, 2023. godine je prevezeno i najviše putnika i to 169.183, dok je u lokalnom saobraćaju najviše prevezenih putnika bilo 2016. godine kada je i pokrenut najveći broj vozova.

Odbor direktora u saradnji sa menadžementom kao prioritet stavio je bezbjednost naših putnika, a obzirom da je ŽPCG društvo od javnog interesa, Odbor direktora je menadžmentu predočio jasnu strategiju razvoja Društva, a to je da se sva raspoloživa sredstva moraju uložiti u svrhu obezbjedjivanja bezbjednog, udobnog i prevoza u čistim vozovima za naše putnika. Tokom 2023. godine izvršen je remont spavaćih, kušet i sjedećih putničkih vagona za potrebe međunarodnog prevoza, kao i remont lokomotiva za potrebe lokalnog putničkog saobraćaja. Ukupna vrijednost realizovanih investicionih aktivnosti u vozna sredstva iznosi 1.866.363.70 € sa uračunatim PDV-om.

U navedenom periodu Odbor direktora je zajedno sa izvršnom direktoricom, gospođom Ilinkom Pavićević i menadžementom ostvario značajne rezultate, pristupio rješavanju brojnih nagomilanih problema iz prethodnog perioda i intenzivno radio na unapređenju i modernizaciji usluge prevoza putnika u Crnoj Gori. Realizovana je veoma uspješna turistička sezona i uspješno pripremljena turistička sezona 2024. godine, kao i brojni investicioni projekti. Potpisan je Kolektivni ugovor i usvojena sistematizacija kojima je unaprijeđena zarada i položaj zaposlenih u ŽPCG, inicirani su i realizovani značajni projekti sa inostranim tržištima, ŽPCG pozicioniran na mapi prepoznatljivih turističkih ponuda Crne Gore, pokrenuto rješavanja ključnih hitnih ali i strateških pitanja za poslovanje ove kompanije, a takođe je odobren i kreditni aranžman kod EUROFIME u iznosu od 2 miliona eura. Pored toga, prioritet je stavljen na značajno smanjenje akumuliranih poreskih obaveza iz ranijeg prerioda, kao i obezbjeđivanje uslova za nabavku novih voznih sredstava kroz kreditni aranžman u iznosu od 30 mil EUR sa EBRD bankom koji je sada u finalnoj fazi formalnog odobrenja. Takođe, po zahtjevu resornog ministarstva sprovedena je kasacija voznih sredstava koja su čak kasirana davne 2008. godine, i 15 godina prethodni Odbori direktora nisu rješavali to pitanje. Takođe, uz aktivno učešće resornog ministarstva i Uprave za željeznicu rješeno je i pitanje iznajmljivanja Plave hale od Održavanja željezničkih voznih sredstava.

Fokusirajući se na bezbjednost željezničkog saobraćaja, na osnovu Odluke Odbora direktora br. 10280/2 od 21. 11. 2023. godine, imenovana je Komisija za stručna i bezbjednosna pitanja, da sa stručne i nezavisne strane da doprinos unapređenju rada Društva, a posebno u segmentu bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja i prevoza putnika, kojem je ovaj Odbor direktora bio izuzetno posvećen. Komisija je kroz Izvještaje posebno obradila preporuke, koje bi Društvo trebalo prihvatiti i iste koristiti u budućem radu. Takođe, kada je bezbjednost generalno u pitanju, istakli bismo da je u proceduri i formiranje Unutrašnje službe zaštite ŽPCG.

Intenzivno je rađeno i na modernizaciji usluga i novitetima u pružanju usluga putnicima u željezničkom prevozu te sa zadovoljstvom možemo najaviti da su stvoreni svi uslovi da ljetnja sezona ove godine počne sa kompletnim servisima u usluzi željeznickog prevoza, jednakim onim uslugama i povoljnostima koje putnici uživaju i u drugim državama Evrope. Aktiviran je viber broj za informacije o kretanju vozova u proceduri je uvođenje servisa praćenja kretanja vozova na teritoriji Crne Gore u realnom vremenu, a pokrenut je i projekat online prodaje voznih karata.

Da je trend dobrog i predanog rada iz 2023. godine nastavljen, svjedoče i pokazatelji za prvi kvartal 2024 god., gdje vidimo da broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju za period I-III 2024.(21.667) veći 13,84% u odnosu na isti period 2023.(19.033). Broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju za period I-III 2024.(21.667) veći 109,5% u odnosu na isti period 2022.(10.341).

Pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju 2023. (1.971.183) veći 32,84% u odnosu na 2022. (1.483.883). Pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju za period I-III 2024.(301.891) veći 28,44% u odnosu na isti period 2023.(235.045).

Posebno bismo istakli činjenicu da su pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju za period I-III 2024. (301.891) veći 160,98% u odnosu na isti period 2022.(115.675), dok su pripadajući prilivi u lokalnom saobraćaju 18% veći u odnosu na isti period 2022.

Stoga, veliko nam je zadovoljstvo i da je trend porasta broja putnika iz mjeseca u mjesec bio u konstantnom porastu u periodu rada ovog Odbora direktora, kao i da uporedni podaci za prva tri mjeseca 2024. godine takođe pokazuju rast i u odnosu na 2023. godinu, kako u lokalnom, tako i u međunarodnom saobraćaju.

×